[ Prihlásenie ] [ Admin prihl. ]     earth  madarska verzia  slovenska verzia  

· Úvodná stránka
· Archív
· Archív
· Fotogaléria
· Počasie
· Prihlásenie
· Stiahnite si
· Témy
· Vyhľadávať

· Poľovníctvo a rybárstvo
· Hubertlov
· Halali
· Naše poľovníctvo
· Svět Myslivosti
· Poľovnícka literatúra

· Dravce Slovenska
· Správy RPS

· Banskobystrický kraj
· Bratislavský kraj
· Košický kraj
· Nitriansky kraj
· Trenčiansky kraj
· Trnavský kraj
· Prešovský kraj
· Žilinský kraj

· picho123:
Náhodne vybratá fotka-picho123-drevorezba na predaj

Naposledy nahrali:
· jomarko
· ollab
· mirojevo

 Nové čísla v archíve:
· 2003/04
· 2003/05

 Kompletný archív...

 Nové čísla v archíve:
· 1927/08

 Kompletný archív...

· Fórum
· Pokec
· Kniha návštev
· List redaktorovi
· Redakcia

· Organizačná štruktúra
· Stanovy SPZ
· Poľovnícke predpisy
· Školenia
· Prehliadky trofejí

· Komisia
· Slovenský rebríček
· Medzinárodný rebríček
· Bodové hranice
· Hodnotiteľské tabuľky

· Kontinentálne stavače
· Anglické stavače
· Retrievre
· Španiele
· Farbiare
· Duriče
· Jazvečíky
· Teriére
· Chrty
· Ostatné


Fórum - Slovensky polovnicky zvaz

Späť k témamStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
poslal: wachtel5. Marca 2010., 07:59
Stanovy SPZ

§ 20
Členská disciplína
1. Členovi PZ, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z členstva v PZ a na nápravu vzhľadom na závažnosť porušenia nepostačuje pohovor, môže výbor PZ podľa miery zavinenia a ostatných okolnosti uložiť tieto druhy kárnych opatrení:
a) pokarhanie pred výborom PZ,
b) dočasné obmedzenie lovu zveri v revíri (druhu, pohlavia zveri alebo spôsobu lovu) na dobu 1 až 5 rokov,
c) zníženie podielu na výsledku hospodárenia PZ za bežný rok na dobu 1 až 5 rokov,
d) vylúčenie z PZ.

Dočasný DP vydaný SPZ a schválený MP SR 2. 9. 2010
DISCIPLINÁRNY PORIADOK
Slovenský poľovnícky zväz podľa § 77 ods. 2 a § 80 ods. 15 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) po schválení Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydáva:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento disciplinárny poriadok sa vzťahuje na všetkých držiteľov poľovných lístkov do vydania a schválenia disciplinárneho poriadku Slovenskou poľovníckou komorou.
(2) Disciplinárny poriadok určuje skutkové podstaty disciplinárnych previnení.
(3) Disciplinárny poriadok ustanovuje zásady a postup pri objasňovaní a riešení disciplinárnych previnení.
(4) Disciplinárny poriadok upravuje práva a povinnosti disciplinárnych orgánov, práva a povinnosti držiteľov poľovných lístkov, ktorý sa dopustili disciplinárneho previnenia, ostatných zainteresovaných orgánov a osôb.
Karný poriadok SPZ

B/ Kárny poriadok SPZ

§ 1
Základné zásady kárneho konania

1. Kárny poriadok je interný predpis SPZ, ktorý upravuje postup kárnych orgánov SPZ pri stíhaní kárnych priestupkov, práva a povinnosti kárnych orgánov, stíhaných členov a ostatných zainteresovaných orgánov a osôb.
2. Kárne orgány SPZ sú povinné zakročiť voči každému členovi SPZ, ktorý sa dopustí kárneho priestupku. Nikoho nemožno stíhať pre iné, než pre kárne priestupky, a to len spôsobom, ktorý stanovuje tento kárny poriadok. Kárne orgány sú povinné poučiť stíhaného o jeho právach a poskytnúť mu možnosť ich použiť.
3. Stíhaný má právo zúčastniť sa konania okrem prípadov, kde sa v kárnom poriadku (ďalej len KP SPZ) výslovne uvádza inak. Konanie pred kárnymi orgánmi SPZ je verejné, okrem prípadov, kde sa v KP SPZ výslovne uvádza inak.
4.Každý člen SPZ, ktorý sa dozvie o spáchanom kárnom priestupku, je povinný tento bezodkladne nahlásiť príslušnému kárnemu orgánu. Orgány a členovia SPZ, ktorí môžu prispieť k objasneniu veci, sú povinní pomáhať kárnym orgánom pri ich činnosti.
5. Kárne orgány SPZ musia dbať, aby kárne konanie prebiehalo hospodárne, bez zbytočných prieťahov a zaťažovania členov a orgánov SPZ tak, aby bol zistený skutočný stav veci.

§ 2
Kárne priestupky

1. Kárneho priestupku sa dopúšťa člen SPZ, ktorý úmyselne alebo z nedbanlivosti:
a) poruší interné predpisy SPZ,
b) poruší organizačnú disciplínu,
c) vážnym spôsobom naruší medziľudské vzťahy,
d) koná proti záujmom SPZ.
2. Za kárny priestupok sa považuje i konanie, ktoré smeruje ku kárnemu priestupku, ak sa ho člen SPZ dopustil v úmysle spáchať kárny priestupok a ak od dokonania kárneho priestupku sám dobrovoľne neupustil.

DP, ktorý je v štádiu schvaľovania na MP SR rieši disciplinárne previnenia teda priamo porušenia niektorých ustanovení zákona o poľovníctve. Priestupky na úseku pošľovníctva uvedené v § 76 zákona o poľovníctve rieši Obvodný lesný úrad. Ani do teraz nebolo v kompetenciii výboru PZ riešiť porušenie zákona o poľovníctve, len niektorí členovia výborov PZ si to mysleli a bohužiaľ OkO SPZ to trpel. Toto je môj osobný názor na riešenie jednotlivých previnení a dúfam, že ako členovi DK SPK to sa podarí presadiť, aby už nebolo to, že výbor PZ bude rozhodovať o tom, čo nie je v jeho kompetencii. Čo sa týka druhých huslí pre SPZ je treba si uvedomiť, že SPZ je taká istá organizácia v štrukúrach SPK ako každá iná poľovnícka organizácia, čiže žiadné druhé husle. SPZ môže si riešiť svojích členov, výbor PZ tak isto a DK SPK budú riešiť všetkých či je to člen SPZ alebo SPK, ktorý sa dopustia disciplinárneho previnenia.

Aj unás niektorí funkcionári po zverejnení dočasného DP vydaného SPZ vyhlasovali, že výbor už nebude prvostrupňový orgán pri riešení previnení členov SPZ. Treba a ešte raz opakujem uvedomiť si čo vlastne môžu riešiť jednotlivé orgány, teda výbor PZ, kárny senát SPZ a DK SPK.
reakcia na príspevok: machabejec - 4. Marca 2010., 18:24

poslal: machabejec4. Marca 2010., 18:24
v pripravovanom dp spk,ktorý čaka na schvalenie mp sr su riešene priestupky,previnenia a td.aktual.dp spz hovorí aj o tom ,že jeho platnost konči vydanim dp spk.ved zakon plati pre všetky subjekty aj pre spz.a dp spk plati pre všetkých členov spk.ved aj v pokynoch pre snemy opk som čital o komisii na riešenie disc.previnení.takže žiaden výbor pz ,ale pisom.podnet na komisiu s odovodnenim.a nasledne riešenie previnilca.ved podla zakona prislušni pracovnici opk maju pravo kontroly zariadeni v reviri.možu navrhnut napravu.a pri opatovnom zisteni nedostatkov udelit pokutu.skratka spz a jej organ.zložky by mali implementovat zakon,vyhlašku a dalšie predpisy do svojho posobenia.lebo v slov.polovnictve mu zostali iba druhe husle.
reakcia na príspevok: wachtel - 4. Marca 2010., 08:00

poslal: Jomarko4. Marca 2010., 12:08
iba dokončujem - aby ste to uplatňovali cez delegátov.
reakcia na príspevok: Jomarko - 4. Marca 2010., 12:07

poslal: Jomarko4. Marca 2010., 12:07
Pán výkonný riaditeľ neodpovedá ani na sťažnosti - jednotlivcom. Ale tu je zapojených veľa členov SPZ a toto by bola najjednoduchšia a najefektívnejšia forma pomoci členom SPZ, čo je povinnosťou SPZ priamo zakotvenou v Stanovách SPZ. SPZ na svojej oficiálnej stránke takúto rubriku nemá. A na priame dotazy Vás odkáže na to, aby ste otázky a návrhy uplatňovali cez štruktúry SPZ
reakcia na príspevok: DKo - 4. Marca 2010., 06:32

poslal: wachtel4. Marca 2010., 08:00
K tomuto Vášmu názoru by som chcel uviesť, že je potrebné rozlišovať DP SPK a kárny poriadok SPZ a členskú disciplínu v PZ. Kárny poriadok SPZ rieši a aj naďalej bude riešiť kárne priestupky, ktorých sa dopustia členovia SPZ. Výbor PZ je prvostupňovým disciplinárným orgánom PZ, a rieši členskú disciplínu priamo v PZ. DP SPK zase rieši disciplinárne previnenia, ktorého sa držiteľ poľovného lístka dopustí porušením niektorých ustanovení priamo zákona o poľovníctve alebo poruší interné predpisy SPK. I keď nie som zastancom sytému riešenia jedného protiprávneho konania viacerími orgánmi v praxi to ale môže nastať. Zásadne som však proti tomu, aby napr. výbor PZ uvádzal vo výroku svojho rozhodnutia takú skutočnosť, že kárne opatrenie napr. vylúčenie z PZ ukladá previnilcovi za to, že porušil ustanovenie zákona o poľovníctve. Veď zákon o poľovníctve a DP SPK priamo ustanovujú, ktorí orgán rieši porušenia zákona o poľovníctve. Čo sa týka SPZ pokiaľ bude existovať tak výbor PZ bude mať svoje kompetencie podľa stanov SPZ, len treba si uvedomiť, že aké ich má. Samozrejme bude potrebné ujasniť si kompetencie jednotlivých orgánov a uviesť všetko na správnu mieru.
reakcia na príspevok: machabejec - 28. Februára 2010., 18:40

poslal: DKo4. Marca 2010., 06:32
Na tomto fóre asi nie, ale SPZ má kanceláriu a tá má výkonného riaditeľa, ktorý je podľa podpisu na organizačných pokynoch aj riaditeľom kancelárie SPK. Ten by ti mohol vedieť odpovedať a dovolím si tvrdiť, že by aj mal.
reakcia na príspevok: Jomarko - 3. Marca 2010., 14:02

poslal: Jomarko3. Marca 2010., 14:04
A ešte by mohol napísať, aké výhody má PZ - organizačná zložka SPZ oproti PO zaregistrovanej podľa zákona. To isté aj o nezaradenom poľovníkovi.
reakcia na príspevok: Jomarko - 3. Marca 2010., 14:02

poslal: Jomarko3. Marca 2010., 14:02
Prosím vás môže tu na tomto fóre napísať nejaký zodpovedný zamestnanec SPZ"
1. Či ich organizačné zložky - poľovnícke združenia sú poľovníckymi organizáciami ?
2. Je zrejmé, že by sa mala zmeniť ich právna forma. Nemusia toto oznámiť na
štatistický úrad , aby nedostali pokutu ?
reakcia na príspevok: pytliak - 2. Marca 2010., 08:40

poslal: pytliak2. Marca 2010., 08:40
Len trochu rozviniem tvoju uvahu. Chvilu potrva, kym vacsina pochopi, ze SPZ v takejto podobe ako je sa stane zbytocnou. Kazda PO sa preregistruje do SPK, ved naco platit dvojite poplatky a v SPZ zostanu iba nezaradeni polovnici. Ti svojim clenskym nemozu utiahnut tak obrovsku masineriu nicnerobiacich "uradnikov". Oni v SPZ to uz vedia, ved vsetci funkcionari uz su zahniezdeni aj v SPK, po okresnych snemoch budu aj v okresnych strukturach, tak naco bude SPZ? Este chvilu na branie dvoch platov, potom na urvanie si ich majetku a nakoniec bude uplne na nic. Cely humbuk s SPK bol a je len sposob ako ovladnut tych co vystupili z SPZ a zalozili si PS, s.r.o.-cky co polovali mimo SPZ... a to vsetko tak aby to vyzeralo nevinne. Je to len bic na neposlusnych a SPZ je odsudene vopred na zanik ako obet tychto zaujmov.
reakcia na príspevok: Baikal - 28. Februára 2010., 07:27

poslal: machabejec28. Februára 2010., 18:40
po schvalení disc.poriadku spk mp sr.prestane platit dp spz a vznikne situacia že výbor pz strati jednu zo svojich kompetencii.som zvedavý dokedy tento stav vydrží.asi čo nevidiet by mal spz zvolat mimoriadny snem.alebo si myslia pani z vedenia spz mysliaže čas je najlepší lekar.

poslal: papo28. Februára 2010., 16:03
vydržať.... to by...:-o:-o:-o už slepnem
reakcia na príspevok: papo - 28. Februára 2010., 15:59

poslal: papo28. Februára 2010., 15:59
:D:D:D s týmto si mal vydržaš ešte mesiac, to ba som ti odušu pritakával! a na druhý deň, 2. apríla by som to radšej uviedol na pravú mieru:]:]:]:]
reakcia na príspevok: Baikal - 28. Februára 2010., 07:27

poslal: Baikal28. Februára 2010., 07:27
SPZ si v tomto roku bude musiet polozit zasadnu otazku, ci si moze dovolit a na co mu vlastne bude bujny plateny aparat, kedze SPK prevzala dost kompetencii.

Zamyslam sa nad tym, ze ak system poplatkov ma fungovat tak, ze zaradeny polovnik bude musiet financovat jednak svoje domace clenske (nepriamo prispeje aj na poplaky uzivatela reviru pre SPK), nasledne clenske v SPZ a v poslednom rade clenske v SPK, javi sa mi clenstvo v SPK prostrednictvom SPZ uplne zbytocny luxus. Ak SPK vytvori uplnu konkurenciu SPZ v poriadani vsetkych polovnickych podujati (kurzy, skusky, strelecke podujatia, kynologicke podujatia) a navyse ak funkcionari SPK budu takmer ti isti ako SPZ, tak to zmysel nema. Velkou zatazou pre SPZ bude sedenie takychto funkcionarov na dvoch stolickach, hlavne pri rozhodovani (v koho zaujme konat, ci SPZ alebo SPK) a konecne aj v poberani odmien a inych benefitov za vykonavanie funkcie. Pokial momentalny stav povinneho clenstva v SPK sa nezmeni, SPZ sa stane nadbytocnym luxusom a predpokladam, ze bude smerovat sam seba k zaniku.

Tolko moja uvaha. Na definitivne skutky si musime este pockat, neprebehli vsetky snemy, nie vsetky funkcie su obsadene. Mozno z celej veci SPK vyjde vitazne inym sposobom, napriklad takym, ze ak ju NRSR zakonom zriadila, tak jej zo statneho rozpoctu, na ktory sa skladaju vsetci danovi poplatnici, prihra nejaku ucelovu dotaciu, ktorou sa zabezpecia kancelarie, ich technicke vybavenie, nevyhnutny personal. V takom pripade by snad trosku odbremenili priame zatazenie nasich penazeniek.optimista ;)

Zatial je potrebne cakat, ale nie pasivne sa len prizerat. Monitorovat aktivne vsetko dianie na vsetkych urovniach SPZ je potrebne.
reakcia na príspevok: feko31 - 27. Februára 2010., 19:58

poslal: feko3127. Februára 2010., 19:58
Na VČS sme sa dozvedeli, že Ústredie SPZ zvýšilo členský príspevok preto, že má zvýšené náklady! Nedozvedeli sme sa však, o aké "zvýšené náklady" ide! Na inom mieste čítam, že po účinnosti nového zákona o poľovníctve zo SPZ vystúpilo niekoľko desiatok členov a tým aj SPZ prišiel o peniaze. Pripusťme, že táto situácia bude pokračovať a zo SPZ postupne odíde prevážna väčšina členskej základne. Čo potom urobia tí, ktorí v SPZ zostanú? O koľko sa im zvýši členský príspevok - aby ústredie SPZ malo na neustále sa "zvyšujúce náklady"?
Je isté, že súčasná situácia v slovenskom poľovníctve je viac ako chaotická a je jedno, čo si o tom myslia funkcionári SPZ , pretože tí by sa nemali vyjadrovať svojími domnienkami. Ich povinnosťou predovšetkým bolo prísť na prebiehajúce výročné členské schôdze PZ - a boli by na mieste zistili, ako nový zákon a ústredie SPZ "pomohli" doterajším členom PZ.
A je isté, že táto nová neistota v radoch poľovníkov znova ich bude viesť k pytliactvu a po dobu najmenej troch rokov sa na Slovensku vyhubí množstvo zvere! Ale žiaľ - tento stav trvá už takmer dvadsať rokov a slovenské poľovníctvo sa nedokáže s tým vysporiadať!
reakcia na príspevok: feko31 - 19. Februára 2010., 14:49

poslal: lubenko19. Februára 2010., 21:31
garantuju ti papo že to prvni,pretože pri takychto my zostarnut nemožme:D
reakcia na príspevok: papo - 19. Februára 2010., 19:25

poslal: papo19. Februára 2010., 19:25
lubenko, neviem prečo ma napadlo skopčiť jankin vtip a či to vôbec má súvis s témou :

Sedia dve dievčatká na streche. Jedno dobré, druhé zlé a pľujú na okoloidúcich. Zlé dievčatko trafilo dva razy a dobré štyri razy. A tak zase raz dobro zvíťazilo nad zlom!

ale k veci. niekoľkokrát som prosil olusnv o odpovede na otázky, no nedočkali sme sa ich. tipnime si. ja tvrdím, že ak sa niečoho dočkáme, tak to bude vyhýbavá odpoveď, alebo staroba.
reakcia na príspevok: lubenko - 19. Februára 2010., 17:56

poslal: lubenko19. Februára 2010., 17:56
tak teraz by som strašne rad počul vysvetlenie od OLUSNV

poslal: feko3119. Februára 2010., 14:49
Vznik SPK a zmeny v SPZ sa už objavujú v praxi:
OkO SPZ Sp.N.Ves zvyšila ročný čl.poplatok z doterajších 13,28 eur na 17 eur, t.j. o 3,72 eur! Na 5 rokov tak musíme doplatiť po 18,60 eur.
A to ešte nevieme, o koľko sa zvýšia poplatky za prenájom revíru a aké čl.poplatky nás čakajú v SPK. Začína to teda dobre...

poslal: pigi17. Februára 2010., 18:00
odpovedám
reakcia na príspevok: haus - 13. Júla 2009., 13:40

poslal: zuzanka17. Januára 2010., 22:20
Viem o podobnom pripade. Ked na schodzu po v sulade z legislativou zruseneho PZ (nadpolovicnou vacsinou vsetkych clenov PZ) prisli chlapci z Ok-a, zapisali sa do prezencky a dokonca hlasovali ako clenovia PZ!!! Bolo to v okrese Piestany a to tam je iná nekompetentná...
reakcia na príspevok: papo - 15. Januára 2010., 17:26

Späť k témamStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]

Vytvoriť nový príspevok - len pre registrovaných, vstup tu, registracia tu

Fórum čítajú
13 neregistrovaných čitateľov


All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 1.538 sekund