[ Prihlásenie ] [ Admin prihl. ]     earth  madarska verzia  slovenska verzia  

· Úvodná stránka
· Archív
· Archív
· Fotogaléria
· Počasie
· Prihlásenie
· Stiahnite si
· Témy
· Vyhľadávať

· Poľovníctvo a rybárstvo
· Hubertlov
· Halali
· Naše poľovníctvo
· Svět Myslivosti
· Poľovnícka literatúra

· Dravce Slovenska
· Správy RPS

· Banskobystrický kraj
· Bratislavský kraj
· Košický kraj
· Nitriansky kraj
· Trenčiansky kraj
· Trnavský kraj
· Prešovský kraj
· Žilinský kraj

· FlaMo:
Náhodne vybratá fotka-FlaMo-Môj prvý medajlový srnec - 114CIC

Naposledy nahrali:
· ollab
· Grizzly007007
· ikocis

 Nové čísla v archíve:
· 2003/04
· 2003/05

 Kompletný archív...

 Nové čísla v archíve:
· 1927/08

 Kompletný archív...

· Fórum
· Pokec
· Kniha návštev
· List redaktorovi
· Redakcia

· Organizačná štruktúra
· Stanovy SPZ
· Poľovnícke predpisy
· Školenia
· Prehliadky trofejí

· Komisia
· Slovenský rebríček
· Medzinárodný rebríček
· Bodové hranice
· Hodnotiteľské tabuľky

· Kontinentálne stavače
· Anglické stavače
· Retrievre
· Španiele
· Farbiare
· Duriče
· Jazvečíky
· Teriére
· Chrty
· OstatnéPrávna poradňa

Spät na začiatokStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152]
poslal: salatin1. Novembra 2015., 17:25
Dobrý deň p. JUDr.Kovács

mám na Vás nasledovnú otázku, pri hlasovaní o schválenie interného predpisu PZ (Domáci poriadok)je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov PZ. V stanovách to uvedené nemáme.

Ďakujem za odpoveď.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "salatin"!
Ak to v stanovách uvedené nemáte, tak potom je len samozrejmé, že nie!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
2. Novembra 2015., 17:27JUDr. Peter Kovács

poslal: jager5251. Novembra 2015., 07:46
Dobrý deň pán doktor.
Predseda legislatívnej komisie SPK JUDr. Procházka do zápisnice OČTK dňa 24.03.2014 mimo iného povedal. Citujem.:
A). K tvrdeniu oznamovateľa, že Kárny poriadok SPZ bol prijatím zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve s účinnosťou od 02.09.2009. zrušený a neplatný nie je pravdou. Kárny poriadok SPZ Snem SPZ resp. Rada SPZ nahradil Disciplinárnym poriadkom SPZ pričom výslovné v § 17 ods. 4 určil , že začaté kárne veci sa dokončia podľa Kárného poriadku SPZ.
B). V kárnom konaní oznamovateľa konajú disciplinárne , resp. predtým kárne organy SPZ a nie SPK. Dočasný Disciplinárny poriadok č. 3262/2009-720/1523 sa týka SPK a konanie proti oznamovateľovi je vedené podľa disciplinárnych predpisov SPZ a nie SPK nakoľko oznamovateľ bol členom SPZ
C). Čo sa týka 60 dňovej lehoty stanovenej zákonom na rozhodnutie, tak žiadna takáto lehota nie je zákonom stanovená.. Kárny poriadok SPZ hovoril o lehote 60 dni, počas ktorej sa rozhodne o ďalšom konaní vo veci.
D). SPZ je občianskym združením vzniknutý podľa zákona o združovaní občanov. Má orgány a to prezídium a Dozornú radu SPZ. Dozorná rada sa delí na dve časti a to Disciplinárny senát a Kontrolnú časť. Na čele DS je predseda, ktorý je súčasne podpredsedom DR SPZ. To je vlastne JUDr. Procházka.
Na základe vyššie uvedeného by som Vás pán doktor poprosil o vaše vyjadrenie k jednotlivým bodom:
Bod A). - nakoľko podľa § 49 ods. 1, ako i § 77 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve Disciplinárna komisia komory rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov podľa Disciplinárneho poriadku komory, ktorý podľa § 81 ods. 1 písm. a) prijíma ustanovujúci snem komory a schvaľuje ho Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Vzhľadom na to, že podľa § 81 ods. 6 zákona sa ustanovujúci snem komory má uskutočniť do 31.1.2010, zákonom bol zrušený Jednotný poľovnícky a disciplinárny poriadok a podľa § 80 ods. 15 zákona do vzniku orgánov a organizačných zložiek komory má vykonávať jej činnosť Slovenský poľovnícky zväz, bolo potrebné vypracovať „dočasný“ Disciplinárny poriadok, ktorý bude platiť do schválenia Disciplinárneho poriadku komory Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Návrh tohto „dočasného“ Disciplinárneho poriadku bol prerokovaný orgánmi SPZ a schválený Ministerstvom pôdohospodárstva SR 2.9.2009, odkedy nadobúda platnosť a účinnosť.
otázka .: a) Je pravda, že Kárny poriadok SPZ nebol prijatím zákona o poľovníctve zrušený.
b). Pre koho vlastne platil Dočasný Disciplinárny poriadok SPZ prerokovaný orgánmi SPZ a schválený Ministerstvom pôdohospodárstva SR s nadobudnutím platnosti a účinnosti od 02.09. 2009 do 312.03.-2010.
c). Je platný a účinný Disciplinárny poriadok SPZ , ktorý nebol schválený Ministerstvom pôdohospodárstva SR.
Bod B. : a). Čo oprávňovalo , alebo poverovalo organy SPZ disciplinárne konať voči držiteľovi poľovného lístka po zániku platnosti a účinnosti Dočasného disciplinárneho poriadku SPZ od 01.04.2010 aj napriek tomu , že držiteľ poľovného bol prostredníctvom Regionálnej organizácie SPZ členom
SPK. b). DISCIPLINÁRNY PORIADOK ( DOČASNY )
Slovenský poľovnícky zväz podľa § 77 ods. 2 a § 80 ods. 15 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) po schválení Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydáva:
§ 1 Predmet úpravy
(1) Tento disciplinárny poriadok sa vzťahuje na všetkých držiteľov poľovných lístkov do vydania a schválenia disciplinárneho poriadku Slovenskou poľovníckou komorou.
Pýtam sa pán doktor: z akého dôvodu sa § 1 dočasného Disciplinárneho poriadku SPZ nevzťahoval na poľovný lístok oznamovateľa
BOD C).: je pravdivé tvrdenie, že lehota na rozhodnutie na základe odvolania neni zákonom stanovená aj napriek tomu , že odvolanie bolo podané 21.11.2010 a rozhodnutie o odvolaní bolo oznamovateľovi doručené 23.04.2014 ato aj napriek tomu, že rozhodnutie disciplinárneho orgánu sa riešenému zašle vždy písomne doporučeným listom do 30 dní od jeho vynesenia, a to i vtedy, ak nebolo uložené disciplinárne opatrenie alebo disciplinárne konanie bolo zastavené.
BOD D). Pokiaľ je tvrdenie zo dňa 24.03.2014 že SPZ je občianskym združením vzniknutý podľa zákona o združovaní občanov potom je zrejme ( nakoľko podľa § 80 ods. 12 veta prvá zákona o poľovníctve bol slovenský poľovnícky zväz povinný podľa odseku 9 uviesť svoje stanovy do súladu s týmto zákonom a predložiť jeden ich výtlačok príslušnému obvodnému úradu), že SPZ svoje Stanovy neupravil a ani nepredložil príslušnému obvodnému úradu preto musel byť zo zákona uvedený do zániku.
a) vyjadrite sa k bodu "D " ďakujem
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "Jager525"!
Doporučujem Vám Vašimi otázkami obrátiť sa na MPaRV SR! Odpoveď "právnych expertov na úseku poľovníctva" na Vami uvádzané postrehy by totiž zaujímala aj mňa !

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
2. Novembra 2015., 17:37JUDr. Peter Kovács

poslal: mary26. Októbra 2015., 10:43
Na SPK pri vydávaní preukazu ,za to že som mal zmenu trvalého pobytu,,pracovník žiadal za zaevidovanie tejto zmeny 20 Eur . Mal na to právo,resp.odkial prišiel na takúto sumu,keď pri zmene trvalého bydliska pri OP,či vodičáku je za vydanie nového,z tohto titulu poplatok 5-6 Eur.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "mary"!
Zrejme to pracovník vysvetlil tak, že žiadate o vydanie nového preukazu, vzhľadom k tomu, že do "starého" sa zmena nedá zapísať tak mám za to, že konal správne! Poplatky za za vydávanie OP a VP nemiešajte s poplatkami na SPK! Ak máte pochybnosti o správnosti postupu pracovníka SPK, požiadajte o vysvetlenie a stanovisko predsedníctvo SPK!

S pozdravom:JUDr.Peter Kovács!
2. Novembra 2015., 17:24JUDr. Peter Kovács

poslal: totti20. Októbra 2015., 11:26
Dobry den pan doktor,
Mam otazku tykajucu sa DP SPK.
1. Je podnetom k zacatiu disciplinarneho konania v zmysle §8 DP SPK len oznamenie hodnotitelskej komisie (nedostatocna uprava trofeje) ? Je hodnotitelska komisia tou osobou, o ktorej uvazuje DP SPK ako o oznamovatelovi previnenia?
2. Je mozne konat a vydat rozhodnutie , ked oznamovatel nie je priptomny v tomto konani a tym nemohlo dojst k jeho vypocutiu, nemohlo dojst k dokazovaniu (zvlast, ked DK ani neziadala predlozit trofej)?
3. Je mozne konstatovat len vseobecne, ze trofej bola nedostatocneho upravena, alebo musi byt konkretne uvedene, ake nedostatky v uprave trofeje hodnotitelska komisia zistila?
4.Musi byt uvedeny pomer hlasov senatu, ktorymi rozhodol v rozhodnuti?

Dakujem a zostavam s pozdravom!
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "totti"!
1./ Áno podnet môže dať hocikto, teda aj hodnotitelská komisia.
2./ Konať v prinicípe je možné, ale nevidel som rozhodnutie, takže neviem sa konkrétnejšie vyjadriť!
3./Nie je!
4./Nie, nakoľko toto neupravuje žiadny právny predpis!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
2. Novembra 2015., 17:17JUDr. Peter Kovács

poslal: strelec12. Októbra 2015., 13:04
Dobrý deň,

Poprosil by som Vás o spresnenie vašej odpovede na moju otázku z 10.augusta 2015 10:09 ... na aký nadriadený orgán " na postup lesného úradu" mám podať sťažnosť ???? ... a kde komu na ministerstvo ? ... lebo som hľadal a poviem Vám, že ani "divá sviňa" sa v tom nevyzná ,komu tu sťažnosť treba adresovať . Nerád by som to chybne poslal a moja sťažnosť bude pol roka kolovať po úradoch .

Ďakujem
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "strelec1"!
Nadriadeným orgánom je OÚ v sídle kraja, odbor opravných prostriedkov. A na ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na sekciu lesného hospodárstva a spracovania dreva, oddelenia poľovníctva.

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
2. Novembra 2015., 17:11JUDr. Peter Kovács

poslal: jager52527. Septembra 2015., 08:28
Dobrý deň pán doktor.

Vzhľadom na to, že podľa § 81 ods. 6 zákona sa ustanovujúci snem komory mál uskutočniť do 31.1.2010, zákonom bol zrušený Jednotný poľovnícky a disciplinárny poriadok a podľa § 80 ods. 15 zákona do vzniku orgánov a organizačných zložiek komory má vykonávať jej činnosť Slovenský poľovnícky zväz, bolo potrebné vypracovať „dočasný“ Disciplinárny poriadok, ktorý bude platiť do schválenia Disciplinárneho poriadku komory Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Návrh tohto „dočasného“ Disciplinárneho poriadku bol prerokovaný orgánmi SPZ a schválený Ministerstvom pôdohospodárstva SR 2.9.2009, odkedy nadobúda platnosť a účinnosť. ( platný a účinný do 31.03.2010 )
Slovenský poľovnícky zväz podľa § 77 ods. 2 a § 80 ods. 15 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) po schválení Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydáva: disciplinárny poriadok
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky schválilo tento DP dňa 2. septembra 2009 pod číslom 3262/2009-720/1523 a je účinný od tohto dátumu uverejnením na internetovej stránke SPZ a Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. § 1 Predmet úpravy
(1) Tento disciplinárny poriadok sa vzťahuje na všetkých držiteľov poľovných lístkov do vydania a schválenia disciplinárneho poriadku Slovenskou poľovníckou komorou.

Člen expertnej komisie Ministerstva pôdohospodárstva SR pre prípravu zákona o poľovníctve, člen prezídia SPK, predseda legislatívnej komisie SPK , člen Dozornej rady SPZ, poľovný hospodár PZ , Predseda RgO SPZ samozvolený predseda DS DR SPZ JUDr. Juraj Procházka do zápisnice kriminalnej policie uviedol citujem,: V kárnom konaní pána J.M. konaju disciplinárne,resp.predtým kárne orgány SPZ a nie SPK (27.04.2010,26.10.2010, 19.11.2013 )0. Dočasný Disciplinárný poriadok č.3262/2009-720/5223 sa tyka SPK a konanie proti M. je vedené podľa disciplinárných predpísov SPZ a nie SPK nakoľko M. bol členom SPZ


OTáZKA ZNIE:
a). Je tvrdenie člena prezidia SPK pravdivé , že dočasný Disciplinárný poriadok SPZ schvalený organmi SPZ sa netyka organov SPZ ,ale je platný a učinný len pre orgány SPK pokial ano odôvodnite b). Z akých dôvodov sa dočasný Disciplinárny poriadok SPZ nevzťahoval na držiteľa platného poľovného lístka J. M.
c). Z akých dovodov sa v tomto prípade na držiteľa poľovného lístka J.M nevzťahuje ani Ustanovenia zákona o poľovníctve
č. 274/2009 Z. z., ktoré upravujú disciplinárne konanie v SPK
42 ods. 1 písm. m)
m) rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom disciplinárnej komisie.
§ 49 – Disciplinárna komisia DK komory rieši disciplinárne previnenia (§ 77 ods. 1)
držiteľov poľovných lístkov podľa DP komory (§ 77 ods. 2).
§ 77 – Disciplinárne previnenia
1) Disciplinárnym previnením je konanie držiteľa poľovného lístku, ktoré je v rozpore s týmto zákonom a nevykazuje znaky trestného činu §34), priestupku (§ 76) alebo iného správneho deliktu (§ 78).
2) Disciplinárne previnenie držiteľa poľovného lístku rieši komora podľa disciplinárneho
poriadku vydaného komorou a schváleného ministerstvom.

Za odpovď ďakujem
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "jager525"!
Nevidel som predmetné rozhodnutie ani vyjadrenie pána "experta" preto s k veci neviem vyjadriť. Ak chcete moje právne stanovisko potreboval by som preštudovať príslušný spis!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
2. Novembra 2015., 17:12JUDr. Peter Kovács

poslal: jager52524. Septembra 2015., 06:47
Dobrý deň pán doktor
Z dôvodu odmietnutia ( vydania fiktívneho rozhodnutia ) poskytnúť požadované informácie v súlade so zákonom 211/2000 Z.z. o slobode informácie podal som na príslušný Okresný úrad návrh na prejednanie priestupku na RgO SPZ ako aj na OPK.
Rozhodnutie Okresného úradu:
1). Na základe písomného stanoviska RgO SPZ , že RgO SPZ nespĺňa žiadnu z podmienok uvedenú vo vymedzení podľa § 2 ods. 1,2,3,4 zákona o slobode informácii , RgO SPZ je neziskovou organizáciou, ktorá nie je štátnym orgánom, obcou, VÚC, a nie je ani právnickou osobou, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy. Rgo SPZ rozhoduje na základe stanov, RgO SPZ nie je zriadená ani zákonom, ani štátnym organom, VÚC, alebo obcou Okresný úrad konanie zastavil.
2) Aj napriek tomu, že Okresný úrad v uznesení konštatoval , že OPK je povinná osoba a bola povinná aj požadované informácie v stanovenom termíne sprístupniť, ale z dôvodu, že som voči fiktívnemu rozhodnutiu OPK odmietnuť sprístupniť požadované informácie nepodal odvolanie okresný úrad konanie zastavil a udelil mi pokutu v prospech štátu vo výške 16 EUR.
Pýtam sa pán doktor
a) Je postup Okresného úradu správny pokiaľ nie vyjadrite sa z akých dôvodov k bodu 1 a 2
b). Pokiaľ rozhodnutie OÚ je pravdivé kto vlastne poveril organy RgO SPZ disciplinárne konať voči držiteľom poľovných lístkov nakoľko im to neumožňujú ani samotné stanovy § 3 ods. 1 stanov SPZ a trestať možno len podľa zákona. S pozdravom
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "jager 525"!
Mali ste začatú vec "dotiahnuť "až dokonca! Keďže ste nepodali žiadny riadny opravný prostriedok mám za to (aj keď som uvedené rozhodnutie nevidel), že postup OÚ bol zrejme v súlade so zákonom!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
28. Septembra 2015., 11:46JUDr. Peter Kovács

poslal: jan6316. Septembra 2015., 15:08
Dobrý deň pán doktor Kovács,

môže, resp. je oprávnený predseda DR PZ alebo dozorná rada PZ v mimoriadnych situáciach zvolať členskú schôdzu PZ?, ak áno, tak na akom základe.

S pozdravom,
jan63
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "jan63"!
ČS zvoláva výbor! Predseda DR alebo DR môže dať iba podnet výboru!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
17. Septembra 2015., 17:47JUDr. Peter Kovács

poslal: strelec110. Augusta 2015., 10:09
Dobrý deň,
Poľovnícke združenie užíva revír ,ktorého súčasťou sú moje lesné parcely ... v roku 2014 poľovnícke združenie uzatváralo novú zmluvu s vlastníkmi lesných pozemkov ...podal som žiadosť na Lesný úrad o sprístupnenie kópie podpisovej listiny vlastníkov lesných pozemkov ,dostal som odpoveď ,že lesný úrad nemá podpisovú listinu vlastníkov . Mám podozrenie ,že podpisová listina je zas tak "zbúchaná " ako v minulej zmluve ,kde bol sfalšovaný podpis mojej matky ,ktorá už ani nebola vlastníčkou lesných pozemkov a ani výmera v zmluve nebola pravdivá ? Ako mám postupovať ?
Od koho mám tu podpisovú listinu žiadať ?
Ďakujem.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "strelec1"!
Ak takúto listinu "lesný úrad" nemá, otázkou ostáva ako mohol zaevidovať zmluvu??????? Má mať predsa vo svojom archíve kompletnú dokumentáciu!!! Doporučujem Vám podať obratom sťažnosť na postup "lesného úradu" na nadriadený orgán, ako aj na ministerstvo. V prípade ak ani na základe sťažnosti sa neodstráni v zákonnej lehote 60 dní pochybenie "lesného úradu" môžete podať príslušnú žalobu!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
14. Augusta 2015., 15:23JUDr. Peter Kovács

poslal: strelec16. Augusta 2015., 11:09
Dobrý deň,
Podal som žiadosť o prijatie za člena do poľ.združenia. Chcel by som sa opýtať, či mám nárok na kópiu tej časti zápisníce o mojom hlasovaní vrátane zoznamu členov poľ.združenia ,ktorí boli prítomní na hlasovaní a hlasovali ?Tú časť zápisníce o hospodárskej a osvetovej čínnosti združenia nepotrebujem.
Ďakujem za odpoveď.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "strelec1"
Áno. PZ rozhodovalo (o prijatí resp, neprijatí) o Vašich právach a povinnostiach v procesnom postavení správneho orgánu.

S pozdravom: JUDr.Peter Kovács!
14. Augusta 2015., 15:16JUDr. Peter Kovács

Spät na začiatokStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152]

Položenie novej otázky - len pre registrovaných užívateľov, vstup tu, registrácia tuAll logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.076 sekund