[ Prihlásenie ] [ Admin prihl. ]     earth  madarska verzia  slovenska verzia  

· Úvodná stránka
· Archív
· Archív
· Fotogaléria
· Počasie
· Prihlásenie
· Stiahnite si
· Témy
· Vyhľadávať

· Poľovníctvo a rybárstvo
· Hubertlov
· Halali
· Naše poľovníctvo
· Svět Myslivosti
· Poľovnícka literatúra

· Dravce Slovenska
· Správy RPS

· Banskobystrický kraj
· Bratislavský kraj
· Košický kraj
· Nitriansky kraj
· Trenčiansky kraj
· Trnavský kraj
· Prešovský kraj
· Žilinský kraj

· whitenigga:
Náhodne vybratá fotka-whitenigga-

Naposledy nahrali:
· mirojevo
· ollab
· Grizzly007007

 Nové čísla v archíve:
· 2003/04
· 2003/05

 Kompletný archív...

 Nové čísla v archíve:
· 1927/08

 Kompletný archív...

· Fórum
· Pokec
· Kniha návštev
· List redaktorovi
· Redakcia

· Organizačná štruktúra
· Stanovy SPZ
· Poľovnícke predpisy
· Školenia
· Prehliadky trofejí

· Komisia
· Slovenský rebríček
· Medzinárodný rebríček
· Bodové hranice
· Hodnotiteľské tabuľky

· Kontinentálne stavače
· Anglické stavače
· Retrievre
· Španiele
· Farbiare
· Duriče
· Jazvečíky
· Teriére
· Chrty
· OstatnéPrávna poradňa

Spät na začiatokStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153]
poslal: jager5255. Januára 2016., 07:08
Dobrý deň pán doktor.
Dňa 16.06.2012 X. snem SPZ v Nitre neschválil predsedu DS DR SPZ z dôvodu, že DS DR SPZ neni orgánom SPZ. Ten istý snem SPZ dňa 10.06.2012 schválil predsedu legislatívnej komisie SPK za člena Dozornej rady SPZ.
16.06.2012 X. snem v Nitre schválil aj Stanovy SPZ s účinnosťou od 01.07.2012 kde v § 15 Stanov SPZ sa uvádza : DR SPZ je kontrolný a disciplinárny senát SPZ, nezávislý na prezídiu SPZ, DR SPZ si zvoli na svojej ustanovujúcej schôdzi, ktorú zvolá jej predseda dvoch podpredsedov , ktorých poverí plnením úloh vyplývajúcich z obsahovej náplne DR SPZ............
V § 4 ods. 10. vyššie citovaných Stanov SPZ je uvedené , že kumulácia funkcii je nezlučiteľná ak sú tieto vo vzájomnom kontrolnom vzťahu.
Pýtam sa pán doktor
a). môže člen Dozornej rady SPZ ( nezvolený predseda DS DR SPZ ) ako odvolací druhostupňový organ vydať rozhodnutie v mene predsedu DS DR SPZ s uvedením mena a nečitateľným podpisom, bez pečiatky orgánu ktorý predmetné rozhodnutie vydal.
b). môže byť predseda legislatívnej komisie SPK, členom Dozornej rady SPZ a zároveň aj predsedom DS DR SPZ aj napriek tomu , že do funkcie predsedu DS nemôže byť zvolený. pokiaľ áno vysvetlite - ďakujem
S pozdravom
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "jager525"!
a./ nie
b./ nie

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
11. Januára 2016., 17:58JUDr. Peter Kovács

poslal: majky32225. Decembra 2015., 13:25
Dobrý deň prajem
chcem sa opýtať v prípade, že je niekto spáchal trestný čin,právoplatne odsúdený a je vo výkone trestu, bol mu odňatý zbrojný preukaz, môže byť takýto človek členom poľovného združenia.
Ďakujem za odpoveď
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "majky322"!
V podstate Áno! Premenené na drobné: pod pojmom poľovnícke združenie združenie rozumiete zrejme asi organizačnú zložku poľovníckej organizácie SPZ. V stanovách tejto poľovníckej organizácii právoplatné odsúdenie a ani výkon trestu odňatia slobody nie prekážkou byť členom organizácii (§ 6) a nie je dôvodom ani zániku jeho členstva (§ 9 ), samozrejme však toto platí iba za predpokladu, ak Vami uvádzané "poľovné združenie" nemá odlišné stanovy v tejjo časti!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
29. Decembra 2015., 13:15JUDr. Peter Kovács

poslal: jager52523. Novembra 2015., 08:03
Dobrý deň pán doktor
Na základe odvolania voči rozhodnutiu prvostupňového kárného organu RgO SPZ v Humennom po troch rokoch a piatich mesiacoch bolo kárne stíhanému doručené rozhodnutie o odvolaní v ktorom odvolací organ v zložení dvoch členov t.j. predseda ( predseda legislatívnej komisie SPK a člen Dozornej rady SPZ) a člen ( predseda Dozornej rady SPK, predseda Dozornej rady SPZ ) podľa § 17 ods. 4 DP SPZ ( nebol schválený MP a RV SR ) s použitím § 14 kárneho poriadku SPZ ( neúčinný od 02.09.2009 ) a podľa § 14 ods.4 písm. c KP SPZ odvolanie zamietol
Dvojčlenný odvolací organ vo veci konal aj napriek tomu, že podľa § 7 ods. 1 DP SPZ, ale aj podľa § 9 ods. KP SPZ nebol uznášaniaschopný. dôkaz: Disciplinárny orgán je uznášania schopný, ak sa zasadnutia zúčastňuje nadpolovičná väčšina členov. Za rozhodnutie o vine a treste, alebo o odvolaní musí hlasovať viac ako polovica prítomných.
dôkaz: Kárne senáty dozorných rád SPZ, prezídium a rada SPZ sú uznášania schopné, ak sa ich zasadnutia zúčastní nadpolovičná väčšina členov. Za rozhodnutie o vine a treste, resp. o odvolaní musí hlasovať viac ako polovica prítomných.

Dvojčlenný odvolací organ SPZ vo veci konal aj napriek tomu, že prvostupňový organ v rozhodnutí neuviedol ale ani neodôvodnil , kedy, kde a akým spôsobom sa kárne stíhaný uvedených porušení mal dopustiť , ale neuviedol to ani odvolací organ vo svojom rozhodnutí aj napriek tomu ,že § 1 ods. 6 DP SPZ ako aj § 4 ods.2 KP SPZ hovorí , že:
dôkaz: Člena SPZ nemožno stíhať, ak od spáchania skutku uplynula ročná premlčacia lehota. Začatím konania sa premlčacia lehota prerušuje. Konanie sa považuje za začaté dňom, kedy orgán SPZ dostal oznámenie o spáchaní skutku
dôkaz: Kárny priestupok nemožno stíhať, ak uplynula trojročná premlčacia lehota. Premlčacia lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po spáchaní kárneho priestupku.
Na základe vyššie uvedeného by som sa Vás pán doktor opýtal :
1). Čo oprávňovalo, alebo poverovalo po prijatí nového zákona o poľovníctve s účinnosťou od 02.09.2009 okrem dočasného Disciplinárneho poriadku SPZ s účinnosťou od 02.09.2009 do 31.03.2010 organy SPZ disciplinárne konať voči držiteľom poľovných lístkov, ktorí sú prostredníctvom organizačných jednotiek SPZ členmi SPK ( citujte § zákona o poľovníctve, § Stanov SPZ , alebo interný predpis SPZ )
2). JE dvojčlenný Disciplinárny senát SPZ, ktorý rozhoduje o osude držiteľa poľovného lístka uznášania schopný ( pokiaľ áno citujte predpis SPZ )
3 je rozhodnutie vydané dvojčlenným senátom SPZ právoplatné.( pokiaľ áno za akých okolnosti )
4 ). Je rozhodnutie vydané dvojčlenným Disciplinárnym senátom SPZ v ktorom není uvedená ani jediná povinná náležitosť rozhodnutia , neni uvedený predpis ktorý bol porušený, není odôvodnené kedy kde a akým spôsobom sa disciplinárne stíhaný uvedených priestupkov mal dopustiť, neni uvedené akou úvahou a na základe akého právneho predpisu senát rozhodol tak ako rozhodol, neobsahuje ani poučenie o odvolaní a dokonca neni potvrdené úradnou pečiatkou orgánu ktorý uvedené rozhodnutie vydal.
5).Je správne a pravdivé tvrdenie predsedu DS DR SPZ , že na držiteľa poľovného lístka , ktorý je prostredníctvom organizačnej jednotky SPZ členom SPK sa platný zákon o poľovníctve, Stanovy SPK ako aj interné predpisy SPK nevzťahuje nakoľko na člena ktorý poruší ( aj keď nepreukázané ) povinnosti voči PZ ktorého je členom sa vzťahujú len Stanovy SPZ interné predpisy SPZ a DP SPZ
6). Pokiaľ by to bolo v skutočnosť tak rád by som sa opýtal, ktorý organ musí členovi organizačnej jednotky SPZ vydať poľovný lístok nakoľko na poľovný lístok vydaný SPK sa nevzťahuje ani § 42 ods. 1 písm. m, zákona o poľovníctve , ani § 77 ods. 2 zákona o poľovníctve, ani § 1 dočasného Disciplinárneho poriadku SPZ, ani § 3 Stanov SPZ, ani § 20 Stanov SPZ, ale ani platný Disciplinárny poriadok SPK, Stanovy SPK a interné predpisy SPK.
Za porozumenie ďakujem a ostávam s pozdravom
Právnik odpovedá:
Dobrý deň " jager 525"!
Nevidel som predmetná rozhodnutie, preto sa neviem k tomu vyjadriť, ale na základe Vami uvádzaných informácií zastávam názor, že v prípade podania žaloby, ktorú Vám odporúčam podať-pozor na lehotu, by ste zrejme na súde uspeli, nakoľko Vami opásaným konaním správneho orgánu v predmetnom konaní bol porušený zákon a to flangratným spôsobom!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
1. Decembra 2015., 16:46JUDr. Peter Kovács

poslal: jozef967815. Novembra 2015., 12:57
Pozdravujem na JUDr.Kovacs

CHcem sa spýtať,,Pred dvomi rokmi som požiadal o vydanie nového zbrojného preuzu a zároveň som si obnovyl aj poľovný listo ale len na jeden rok,.
Vzhĺadom k tomu že pracujem v zahraniči som nejako pozabudol na platnosť poľovného listka ,kde na zaklade toho mi bol samozrejme odňatý zbrojný preukaz,.
Otázka,, Bol sa na polícii s novým platným poľovným listkom o že si požiadam o vydanie zbrojného preukazu respektíve o vydanie nového zbrojného preukazu,.
Ostal som nemylo prekvapeny ,keď mi policajt povedal že musím isť na nove skúšky pred komisiu lebo že sa menil nejaky novy zákon a len tak môže mi po skuškach vydať novy zbrojný preukaz,.Povedal som mu že som neporušil žiaden zakon na useku zbrani a streliva a len mi bol odobraný zbrojny preukaz pre neplatný poľovný listok,.
Povedal a dal mi žiadosť na nove skuśky,

Je to v zmysle zákona normálne,konal policajt správne??
Musim robiť nove skušky???Poraďte ako postupovať ďalej?? Dačo som čítal na žiadosti a počul o započítanie skušky z poľovnictva a doloženie potrebných dokladov o vydanie nového zbrojného preukazu,.

Vopred pekne ďakujem,.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "jozef 9678"!
Neuviedli ste či Vám bol naozaj "odobraný" zbrojný preukaz! Preto vychádzam iba z toho čo uvádzate a preto mám za to, že podľa toho čo Ste uviedli, postup policajta nie je správny, preto Vám odporúčam podať riadnu žiadosť, samozrejme so všetkými prílohami a počkajte nech sa polícia vyjadrí, prečo Vám odmieta vydať zbrojný preukaz, má na to 30 dní!
Odporúčam Vám naštudovať zákon o zbraniach, konkrétne ustanovenia § 21!.
S pozdravom: JUDr.Peter Kovács!
1. Decembra 2015., 16:39JUDr. Peter Kovács

poslal: janakulandova12. Novembra 2015., 19:10
Ďakujem veľmi pekne pán JUDr.Kovács
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "jankakulandova"!
Rado sa stalo, lovu zdar!

S pozdravom:JUDr.Peter Kovács!
18. Novembra 2015., 12:48JUDr. Peter Kovács

poslal: janakulandova10. Novembra 2015., 17:19
Prajem pekný večer na predošlú otázku ste mi neodpovedali tak skúsim sa opýtať na takúto Naše PZ ma stanovený a členmi odsúhlasený bodový systém každý člen musí mať 205 bodov za aktivitu v poľovnom združení ,keď nesplní tento bodový limit tak mu nieje vypísaná po volenka na lov zveri ale ma možnosť si tie boby doplatiť čo tiež odsúhlasili na členskej schôdzi a je to aj domácom poriadku . Co stým keď sa niekto odvolá tiež to treba zase prejednať a dať odsúhlasiť na členskej schôdzi alebo stačí že to bolo raz stanovené a odsúhlasené .Dakujem
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "janakulandova"!
Asi som Vašu predošlú otázku prehliadol, dúfam, že ste sa nenahnevali! Takže odpoveď: Nepoznám Vaše stanovy ani domáci poriadok, ale keď ste si to schválili, tak je to platné a záväzné pre každého člena, kým sa to nezrušíte! Takže neviem, kto a proti čomu sa chce odvolať?! Nedodržiavanie stanov a domáceho poriadku- samozrejme za predpokladu ak to máte riadne ošetrení vo Vašich stanovách- je predsa dôvod aj na vylúčenie z členstva!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
12. Novembra 2015., 18:46JUDr. Peter Kovács

poslal: kuzar8. Novembra 2015., 10:14
dobrý den
Polovníci už dlhšie užívajú moje pozemky na výkon práva polovníctva bez zmluvy, bez úhrady. Kde sa môžem domáhať mojich práv? Ďakujem
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "kuzar!
Vašich práva sa môžete domáhať na príslušnom súde podaním žaloby! Neuhradenie nájomného je dôvod na vypovedanie zmluvy, takže ak spĺňate zákonné atribúty, môžete zvolať aj valnú hromadu vlastníkov poľovných pozemkov a na na nej prijať uznesenie!

S pozdravom:JUDr.Peter Kovács!
10. Novembra 2015., 15:13JUDr. Peter Kovács

poslal: strelec16. Novembra 2015., 12:10
Dobrý deň pán doktor,

Poprosil by som Vás o odpoveď na moju otázku ,ktorú som Vám zaslal na Váš e-mail 5.októbra 13:55 z dôvodu, že som dokladal do prílohy dokumenty k nahľadnutiu ... Prosím odpovedzte mi e-mailom .

Ďakujem za odpoveď.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "strelec1"
Zavolajte mi na 0903 829 965!

S pozdravom: JUDr.Peter Kovács!
10. Novembra 2015., 15:08JUDr. Peter Kovács

poslal: janakulandova4. Novembra 2015., 21:39
Ďakujem za vysvetlenie otázky v stanovách nášho združenia v článku 8 Členská disciplína mame uvedene body 1, Členovi PZ , ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z členstva v PZ a na nápravu vzhľadom na vážnosť porušenia nepostačuje pohovor ,môže výbor PZ podľa miery zavinenia a ostatných okolnosti uložiť tieto druhy kárnych opatrení: a,pokarhanie pred výborom PZ b) dočasne obmedzenie lovu zveri v revíri (druhu pohlavia zveri alebo spôsobu lovu) na dobu 1 až 5 rokov c) zníženie podielu na výsledku hospodárenia PZ za bežný rok na dobu 1 až 5 rokov d) vylúčenie z PZ tento článok pokračuje ďalej ale nebudem tu písať všetky body tieto stanovy boli odsúhlasené členskou schôdzou pri vytvorení nových nájomných zmlúv. aj tak musí toto rozhodnutie vždy potvrdiť členská schôdza alebo je platne ?
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "janakulandova"!
Rozhodnutie výboru je rozhodnutím prvostupňovým teda sa právoplatným stane vtedy ak sa proti nemu v zákonnej lehote nepodá dovolanie, v prípade podania odvolania sa stane právoplatným vtedy ak odvolanie nadriadený orgán zamietne a rozhodnutie potvrdí.

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
12. Novembra 2015., 18:52JUDr. Peter Kovács

poslal: janakulandova3. Novembra 2015., 20:53
Prajem pekný večer. chcela by som spýtať ak výbor PZ uložil členovi zákaz lovu jelenej zveri a on stým nesúhlasil a odvolal na členskú schôdzu , ktorá bola zvolaná ale nebola uznášaniaschopná .pokračuje v tom zákaze alebo nie ? alebo rozhodne až ďalšia schôdza. Zákaz mu bol daný za porušenie a nesplnenie si povinnosti . dakujem
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "janakulandova"!
Predmetné rozhodnutie ešte nie je právoplatné, teda "zákaz ešte neplatí"! Mám za to, že Vaše stanovy by potrebovali zrejme reformu a pravdepodobne aj domáci poriadok!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
4. Novembra 2015., 10:44JUDr. Peter Kovács

Spät na začiatokStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153]

Položenie novej otázky - len pre registrovaných užívateľov, vstup tu, registrácia tuAll logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.066 sekund