[ Prihlásenie ] [ Admin prihl. ]     earth  madarska verzia  slovenska verzia  

· Úvodná stránka
· Archív
· Archív
· Fotogaléria
· Počasie
· Prihlásenie
· Stiahnite si
· Témy
· Vyhľadávať

· Poľovníctvo a rybárstvo
· Hubertlov
· Halali
· Naše poľovníctvo
· Svět Myslivosti
· Poľovnícka literatúra

· Dravce Slovenska
· Správy RPS

· Banskobystrický kraj
· Bratislavský kraj
· Košický kraj
· Nitriansky kraj
· Trenčiansky kraj
· Trnavský kraj
· Prešovský kraj
· Žilinský kraj

· kettneR:
Náhodne vybratá fotka-kettneR-

Naposledy nahrali:
· ollab
· Grizzly007007
· ikocis

 Nové čísla v archíve:
· 2003/04
· 2003/05

 Kompletný archív...

 Nové čísla v archíve:
· 1927/08

 Kompletný archív...

· Fórum
· Pokec
· Kniha návštev
· List redaktorovi
· Redakcia

· Organizačná štruktúra
· Stanovy SPZ
· Poľovnícke predpisy
· Školenia
· Prehliadky trofejí

· Komisia
· Slovenský rebríček
· Medzinárodný rebríček
· Bodové hranice
· Hodnotiteľské tabuľky

· Kontinentálne stavače
· Anglické stavače
· Retrievre
· Španiele
· Farbiare
· Duriče
· Jazvečíky
· Teriére
· Chrty
· OstatnéPrávna poradňa

Spät na začiatokStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152]
poslal: strelec12. Októbra 2015., 13:04
Dobrý deň,

Poprosil by som Vás o spresnenie vašej odpovede na moju otázku z 10.augusta 2015 10:09 ... na aký nadriadený orgán " na postup lesného úradu" mám podať sťažnosť ???? ... a kde komu na ministerstvo ? ... lebo som hľadal a poviem Vám, že ani "divá sviňa" sa v tom nevyzná ,komu tu sťažnosť treba adresovať . Nerád by som to chybne poslal a moja sťažnosť bude pol roka kolovať po úradoch .

Ďakujem
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "strelec1"!
Nadriadeným orgánom je OÚ v sídle kraja, odbor opravných prostriedkov. A na ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na sekciu lesného hospodárstva a spracovania dreva, oddelenia poľovníctva.

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
2. Novembra 2015., 17:11JUDr. Peter Kovács

poslal: jager52527. Septembra 2015., 08:28
Dobrý deň pán doktor.

Vzhľadom na to, že podľa § 81 ods. 6 zákona sa ustanovujúci snem komory mál uskutočniť do 31.1.2010, zákonom bol zrušený Jednotný poľovnícky a disciplinárny poriadok a podľa § 80 ods. 15 zákona do vzniku orgánov a organizačných zložiek komory má vykonávať jej činnosť Slovenský poľovnícky zväz, bolo potrebné vypracovať „dočasný“ Disciplinárny poriadok, ktorý bude platiť do schválenia Disciplinárneho poriadku komory Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Návrh tohto „dočasného“ Disciplinárneho poriadku bol prerokovaný orgánmi SPZ a schválený Ministerstvom pôdohospodárstva SR 2.9.2009, odkedy nadobúda platnosť a účinnosť. ( platný a účinný do 31.03.2010 )
Slovenský poľovnícky zväz podľa § 77 ods. 2 a § 80 ods. 15 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) po schválení Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydáva: disciplinárny poriadok
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky schválilo tento DP dňa 2. septembra 2009 pod číslom 3262/2009-720/1523 a je účinný od tohto dátumu uverejnením na internetovej stránke SPZ a Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. § 1 Predmet úpravy
(1) Tento disciplinárny poriadok sa vzťahuje na všetkých držiteľov poľovných lístkov do vydania a schválenia disciplinárneho poriadku Slovenskou poľovníckou komorou.

Člen expertnej komisie Ministerstva pôdohospodárstva SR pre prípravu zákona o poľovníctve, člen prezídia SPK, predseda legislatívnej komisie SPK , člen Dozornej rady SPZ, poľovný hospodár PZ , Predseda RgO SPZ samozvolený predseda DS DR SPZ JUDr. Juraj Procházka do zápisnice kriminalnej policie uviedol citujem,: V kárnom konaní pána J.M. konaju disciplinárne,resp.predtým kárne orgány SPZ a nie SPK (27.04.2010,26.10.2010, 19.11.2013 )0. Dočasný Disciplinárný poriadok č.3262/2009-720/5223 sa tyka SPK a konanie proti M. je vedené podľa disciplinárných predpísov SPZ a nie SPK nakoľko M. bol členom SPZ


OTáZKA ZNIE:
a). Je tvrdenie člena prezidia SPK pravdivé , že dočasný Disciplinárný poriadok SPZ schvalený organmi SPZ sa netyka organov SPZ ,ale je platný a učinný len pre orgány SPK pokial ano odôvodnite b). Z akých dôvodov sa dočasný Disciplinárny poriadok SPZ nevzťahoval na držiteľa platného poľovného lístka J. M.
c). Z akých dovodov sa v tomto prípade na držiteľa poľovného lístka J.M nevzťahuje ani Ustanovenia zákona o poľovníctve
č. 274/2009 Z. z., ktoré upravujú disciplinárne konanie v SPK
42 ods. 1 písm. m)
m) rieši disciplinárne previnenia držiteľov poľovných lístkov prostredníctvom disciplinárnej komisie.
§ 49 – Disciplinárna komisia DK komory rieši disciplinárne previnenia (§ 77 ods. 1)
držiteľov poľovných lístkov podľa DP komory (§ 77 ods. 2).
§ 77 – Disciplinárne previnenia
1) Disciplinárnym previnením je konanie držiteľa poľovného lístku, ktoré je v rozpore s týmto zákonom a nevykazuje znaky trestného činu §34), priestupku (§ 76) alebo iného správneho deliktu (§ 78).
2) Disciplinárne previnenie držiteľa poľovného lístku rieši komora podľa disciplinárneho
poriadku vydaného komorou a schváleného ministerstvom.

Za odpovď ďakujem
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "jager525"!
Nevidel som predmetné rozhodnutie ani vyjadrenie pána "experta" preto s k veci neviem vyjadriť. Ak chcete moje právne stanovisko potreboval by som preštudovať príslušný spis!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
2. Novembra 2015., 17:12JUDr. Peter Kovács

poslal: jager52524. Septembra 2015., 06:47
Dobrý deň pán doktor
Z dôvodu odmietnutia ( vydania fiktívneho rozhodnutia ) poskytnúť požadované informácie v súlade so zákonom 211/2000 Z.z. o slobode informácie podal som na príslušný Okresný úrad návrh na prejednanie priestupku na RgO SPZ ako aj na OPK.
Rozhodnutie Okresného úradu:
1). Na základe písomného stanoviska RgO SPZ , že RgO SPZ nespĺňa žiadnu z podmienok uvedenú vo vymedzení podľa § 2 ods. 1,2,3,4 zákona o slobode informácii , RgO SPZ je neziskovou organizáciou, ktorá nie je štátnym orgánom, obcou, VÚC, a nie je ani právnickou osobou, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy. Rgo SPZ rozhoduje na základe stanov, RgO SPZ nie je zriadená ani zákonom, ani štátnym organom, VÚC, alebo obcou Okresný úrad konanie zastavil.
2) Aj napriek tomu, že Okresný úrad v uznesení konštatoval , že OPK je povinná osoba a bola povinná aj požadované informácie v stanovenom termíne sprístupniť, ale z dôvodu, že som voči fiktívnemu rozhodnutiu OPK odmietnuť sprístupniť požadované informácie nepodal odvolanie okresný úrad konanie zastavil a udelil mi pokutu v prospech štátu vo výške 16 EUR.
Pýtam sa pán doktor
a) Je postup Okresného úradu správny pokiaľ nie vyjadrite sa z akých dôvodov k bodu 1 a 2
b). Pokiaľ rozhodnutie OÚ je pravdivé kto vlastne poveril organy RgO SPZ disciplinárne konať voči držiteľom poľovných lístkov nakoľko im to neumožňujú ani samotné stanovy § 3 ods. 1 stanov SPZ a trestať možno len podľa zákona. S pozdravom
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "jager 525"!
Mali ste začatú vec "dotiahnuť "až dokonca! Keďže ste nepodali žiadny riadny opravný prostriedok mám za to (aj keď som uvedené rozhodnutie nevidel), že postup OÚ bol zrejme v súlade so zákonom!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
28. Septembra 2015., 11:46JUDr. Peter Kovács

poslal: jan6316. Septembra 2015., 15:08
Dobrý deň pán doktor Kovács,

môže, resp. je oprávnený predseda DR PZ alebo dozorná rada PZ v mimoriadnych situáciach zvolať členskú schôdzu PZ?, ak áno, tak na akom základe.

S pozdravom,
jan63
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "jan63"!
ČS zvoláva výbor! Predseda DR alebo DR môže dať iba podnet výboru!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
17. Septembra 2015., 17:47JUDr. Peter Kovács

poslal: strelec110. Augusta 2015., 10:09
Dobrý deň,
Poľovnícke združenie užíva revír ,ktorého súčasťou sú moje lesné parcely ... v roku 2014 poľovnícke združenie uzatváralo novú zmluvu s vlastníkmi lesných pozemkov ...podal som žiadosť na Lesný úrad o sprístupnenie kópie podpisovej listiny vlastníkov lesných pozemkov ,dostal som odpoveď ,že lesný úrad nemá podpisovú listinu vlastníkov . Mám podozrenie ,že podpisová listina je zas tak "zbúchaná " ako v minulej zmluve ,kde bol sfalšovaný podpis mojej matky ,ktorá už ani nebola vlastníčkou lesných pozemkov a ani výmera v zmluve nebola pravdivá ? Ako mám postupovať ?
Od koho mám tu podpisovú listinu žiadať ?
Ďakujem.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "strelec1"!
Ak takúto listinu "lesný úrad" nemá, otázkou ostáva ako mohol zaevidovať zmluvu??????? Má mať predsa vo svojom archíve kompletnú dokumentáciu!!! Doporučujem Vám podať obratom sťažnosť na postup "lesného úradu" na nadriadený orgán, ako aj na ministerstvo. V prípade ak ani na základe sťažnosti sa neodstráni v zákonnej lehote 60 dní pochybenie "lesného úradu" môžete podať príslušnú žalobu!

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
14. Augusta 2015., 15:23JUDr. Peter Kovács

poslal: strelec16. Augusta 2015., 11:09
Dobrý deň,
Podal som žiadosť o prijatie za člena do poľ.združenia. Chcel by som sa opýtať, či mám nárok na kópiu tej časti zápisníce o mojom hlasovaní vrátane zoznamu členov poľ.združenia ,ktorí boli prítomní na hlasovaní a hlasovali ?Tú časť zápisníce o hospodárskej a osvetovej čínnosti združenia nepotrebujem.
Ďakujem za odpoveď.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "strelec1"
Áno. PZ rozhodovalo (o prijatí resp, neprijatí) o Vašich právach a povinnostiach v procesnom postavení správneho orgánu.

S pozdravom: JUDr.Peter Kovács!
14. Augusta 2015., 15:16JUDr. Peter Kovács

poslal: Jan21. Júla 2015., 19:38
Dobrý deň p. JUDr. Kovács,
mám na Vás nasledovnú otázku: Môže mať jedna poľovnícka organizácia súčasne uzatvorené zmluvy na dva poľovné revíri?
Ďakujem za odpoveď.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň " Jan"!
Nie!

S pozdravom: JUDr.Peter Kovács!
23. Júla 2015., 13:27JUDr. Peter Kovács

poslal: jager52520. Júla 2015., 09:06
Dobrý deň pán doktor
Pokračoval by som vo svojom dotaze zo dňa 16 júla 2015
Váš predpoklad bol správny a proti rozhodnutiu Kárného senátu RgO SPZ zo dňa 26.10.2010 bolo podané včas odvolanie t.j. 19.11.2010. Slovenský poľovnícky zväz v Bratislave na základe podaného odvolania ustanovil ( zosnoval ) akýsi Disciplinárny senát Dozornej rady SPZ ( ďalej len DS DR SPZ ) ato aj napriek tomu, že DS DR SPZ nebol schválený snemom SPZ, že podľa stanov SPZ DS DR SPZ neni orgánom SPZ, že stanovy SPZ neumožňujú ustanoviť predsedu DS DR SPZ , že § 3 ods. 1 ako aj § 20 stanov SPZ ale v tom čase už aj platný zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve neumožňoval ani nepoveroval organy SPZ disciplinárne ( kárne ) konať voči držiteľom platného poľovného lístka. Aj napriek tomu , že SPZ Bratislava v tom čase nedisponoval platným kárnym resp. disciplinárnym poriadkom SPZ schválený Ministerstvom pôdohospodárstva SR bol zosnovaný DS DR SPZ , ktorý nemá obdobu v slovenskom poľovníctve
a). - predseda Disciplinárneho senátu JUDr. Juraj Procházka ( ktorý je zároveň členom Dozornej rady SPZ, členom prezídia SPK, členom legislatívnej komisie SPK b). - člen Disciplinárneho senátu SPZ Mgr. Viliam Hoferica, ktorý je zároveň členom Disciplinárnej komisie SPK c). - člen Disciplinárneho senátu SPZ Bc. Jaroslav Hulka , ktorý neni členom Dozornej rady SPZ d). - člen Disciplinárneho senátu SPZ Ing. Jozef Mareček ktorý neni členom Dozornej rady SPZ A tak vyššie uvedený DS DR SPZ po cca troch rokoch dňa 19 11.2013 opakujem 19.11.2013 vydal rozhodnutie Č.j.: 08/2013-DS DR SPZ ktoré doručil kárne stíhanému až 22.04.2014 opakujem 22.04.2014 v ktorom podľa § 14 ods. 4 písmeno c Kárného poriadku SPZ ( ktorý bol neplatný a neúčinný už od 02.09.2009 rozhodol a odvolanie zo dňa 19.11.2010 zamietol ako nedôvodné ato aj napriek tomu, že DS DR SPZ rozhodnutie KS DR RgO SPZ zo dňa 26.10.2010 spochybnil, ale tvrdil že ma dostatočné preukázané, že dlhodobé porušovanie povinnosti finančného hospodára PZ XY ato čl. 10 ods. 6. písm. h), i), bolo tak závažné, že súčasné s porušovaním povinnosti finančného hospodára PZ XY porušoval a aj povinnosti ako člen PZ XY ato § 13 ods. 2 písm b).c), d), stanov SPZ a tak DS DR SPZ za jeden nepreukazný priestupok , ktorý neni ani disciplinárnym priestupkom obvinil držiteľa poľovného lístka až dva krát ato ako finančného hospodára PZ XY ale aj ako člena PZ XY aj napriek tomu, že držiteľ poľovného lístka nebol členom PZ XY a nemohol byt ani finančným hospodárom PZ XY
Z dôvodu že vydané rozhodnutie DS DR SPZ Č.j.: 08/2013-DS DR SPZ zo dňa 19.11.2013 doručené 22.04.2014 neobsahovalo ani jedinú povinnú náležitosť rozhodnutia, nebolo odôvodnené že kedy , kde a akým spôsobom sa disciplinárne stíhaný preukázaných dlhodobo závažných porušení mal dopustiť( DS DR SPZ do dnešného dňa odmieta sprístupniť - predložiť písomnosti - dôkazy aj na základe infozákona ), neboli uvedené správne údaje disciplinárne stíhaného, rozhodnutie nebolo potvrdené - opatrené pečiatkou organu ktorý ho vydal bolo posúdené ako chybné a bolo vrátene DS DS SPZ Štefánikova 10 Bratislava
Nakoľko sa domnievam a mám za to , že začatie, priebeh kárneho konanie KS DR RgO SPZ ako aj DS DR SPZ v Bratislave a nimi vydané rozhodnutia rozhodnutia č. 1/2010- DR , Č.j.: 08/2013-DS DR SPZ je v príkrom rozpore s Ústavou SR ako i so zákonmi SR. Je jasným dôkazom svojvôle a ignorácie zákona orgánom verejnej správy, ktorého prvoradou úlohou a povinnosťou by malo byť ctiť si zákonnosť a zákony poprosil by som Vás pán doktor o Váš právny názor : a) k činnosti organov SPZ po prijatí zákona o poľovníctve s činnosťou od 02.09.2009 b) k ustanoveniu a zloženiu DS DR SPZ c) či aj rozhodnutie DS DR SPZ je považované za verejnú listinu a musí obsahovať všetky povinné náležitosti rozhodnutia teda aj pečiatku orgánu ktorý ho vydal. d) môže nadobudnúť právoplatnosť rozhodnutie , ktoré bolo vydané zo zákona neoprávneným organom , ktoré neobsahuje ani jedinú povinnú náležitosť rozhodnutia a neni potvrdené pečiatkou orgánu , ktorý ho vydal. e) z akých dôvodov sa v tomto prípade zákonom ustanovená premlčacia lehota , ako aj stanovené premlčacie lehota v stanovách SPZ ako aj interných predpisoch SPZ a SPK nevzťahujú na držiteľa poľovného lístka. f) či aj v tomto prípade má držiteľ poľovného lístka právo na spravodlivé a zákonné rozhodnutie , ktoré mu zaručuje Ústava SR.
Zapochopenie ďakujem.
Právnik odpovedá:
dobrý deň jager "525"!
Verím, že ste podali žalobu...............

S pozdravom: JUDr.Peter Kovács!
21. Júla 2015., 17:08JUDr. Peter Kovács

poslal: pzondava19. Júla 2015., 13:04
Dobrý deň p. doktor Kovacs!

Chcem sa opýtať na výklad stanov SPK, konkrétne na §18 konferencia.
Na výročnej konferencii OPK sa zúčastnili ako delegáti s hlasom rozhodujúcim aj dvaja členovia združení, ktorí výkon práva poľovníctva vykonávajú v revíri, ktorý patri do našej OPK, ale sú členovia inej OPK z dôvodu trvalého bydliska v inom okrese. Jeden z nich dokonca bol zvolený do predstavenstva OPK, aj keď je členom inej OPK. Taký človek rád schvaľuje poplatky a mimoriadne príspevky pre OPK, keď pre neho to neplatí, že? Prosím vás o jasnejší výklad, aj keď viem, že stanovy môže vykladať zákonodarca.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "pzondava"!
K tomu iba toľko, že by ste v predmetnej veci mali podať podnet na SPK, a zároveň aj na ministerstvo ako garanta zákona o poľovníctva, nakoľko podľa Vášho opisu došlo k flangrantnému porušeniu nielen stanov SPK, ale aj zákona o poľovníctve Podotýkam, že stanovy SPK nevykladá zákonodarca....ale je iba samozrejmé, že aj stanovy SPK by mali byť v súlade so zákonmi.

S pozdravom:JUDr.Peter Kovács
21. Júla 2015., 17:03JUDr. Peter Kovács

poslal: jager52516. Júla 2015., 09:12
Dobrý deň pán doktor.
Z dôvodu včas neuhradeného členského poplatku mi zaniklo členstvo v poľovníckom združení XY koncom maca 2010. V roku 2010 som bol členom už iného poľovníckeho združenia XZ. 27.04.2010 som bol predvolaný na kárné konanie z dôvodu, že ako člen výboru a finančný hospodár poľovníckeho združenia XY ( ktorého som už nebol členom )som sa mal dopustiť hrubého porušenia Organizačného a rokovacieho poriadku SPZ . Predvolaný som bol predsedom kárneho senátu RgO SPZ, ktorý podľa stanov SPZ, neni orgánom RgO SPZ, nedisponuje predsedom kárneho senátu, § 3 ods. 1 vtedy platných Stanov SPZ ako aj § 42 ods. 1 písm. m už vtedy platného zákona o poľovníctve neumožňoval organom SPZ disciplinárne konať voči držiteľom poľovných lístkov okrem dočasného disciplinárneho poriadku SPZ schváleného MPa RV SR s účinnosťou od 02.09.2009 da 31.03.2010. Dňa 27.04.2010 bolo konanie prerušené z dôvodu neprítomnosti štatutára PZ XY a nemohla byť vykonaná kontrola finančného denníka PZ XY, ktorý bol už bez závad odovzdaný PZ XY čo vlastnoručným podpismi potvrdili aj štatutár PZ XY , kontrolór PZ XY a člen výboru PZ XY. Dňa 26.10.2010 konanie pokračovalo a kárny senát RgO SPZ na základe násilne vykonanej kontroly finančného denníka PZ XY za ktorý som už viac ako pol roka neniesol žiadnu zodpovednosť som bol ( bez uvedenia dátumu ) ako člen výboru a finančný hospodár PZ XY ( aj keď nebol som ani členom PZ XY )obvinený z hrubého porušenia Organizačného a rokovacieho poriadku SPZ. Z rozhodnutie ktoré mi bolo doručené domov som sa dozvedel že okrem hrubého porušenia Organizačného a rokovacieho poriadku SPZ som sa ako člen výboru a finančný hospodár PZ XY mal dopustiť aj hrubého porušenia stanov SPZ ato § 13 ods. 2 písm b),c), d), ( povinnosti člena PZ a nie člena výboru a finančného hospodára PZ ) aj napriek tomu, že ani v tomto prípade nebolo uvedené kedy , kde , a akým spôsobom k hrubému porušeniu stanov SPZ malo dôjsť (kárný senát RgO SPZ odmieta predložiť písomnosti ( dôkazy ) o spáchaní disciplinárneho priestupku do dnešného dňa) som bol vylúčený z členstva SPZ na tri roky.
Na základe vyššie uvedeného sa pýtam pán doktor. a) je možné začať kárne ( disciplinárne ) konanie voči členovi SPZ, ktorý neni členom uvedeného PZ XY , ktorý sa mal niekedy dopustiť ako člen výboru a finančný hospodár do dnešného dňa nepreukázaných priestupkov voči PZ XY b). Sú vyššie uvedené nepreukázané obvinenia aj disciplinárnym ( kárnym ( priestupkom. c) Kto bol oprávnený vo veci konať voči nečlenovi PZ XY - nikto z dôvodu premlčania nakoľko nebolo známe kedy k uvedeným porušeniam malo dôsť. - Kárny senat RgO SPZ, -alebovýborPZXY -d) čo oprávňovalo , alebo kým boli poverené organy SPZ disciplinárne konať voči držiteľovi poľovného lístka po prijatí nového zákona o poľovníctve č.274/2009 Z.z ako aj schválení Disciplinárneho poriadku komory MpaRV SR s účinnosťou od 01.04.2010 -e) Sú povinné aj organy SPZ dodržiavať zákon o poľovníctve, stanovy SPZ, istené predpisy SPZ, alebo vo veci disciplinárnych konaní voči držiteľom poľovných lístkov im bola MPaRV SR udelená výnimka
ďakujem.
Právnik odpovedá:
Dobrý deň "jager 525"!
Ak preštudujem predmetné rozhodnutie - proti ktorému predpokladám, ste dali odvolanie (predpokladám, že v prípade zamietnutia Vášho odvolania podáte aj žalobu na súd) -sa budem vedieť vyjadriť podrobnejšie. Na základe však toho čo ste uviedli, môžem iba skonštatovať, že "stredovek" a "inkvizícia" zrejme ešte neskončili........... teda aspoň vo Vašom okrese nie.

S pozdravom: JUDr. Peter Kovács!
16. Júla 2015., 12:38JUDr. Peter Kovács

Spät na začiatokStránky: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152]

Položenie novej otázky - len pre registrovaných užívateľov, vstup tu, registrácia tuAll logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2002 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Generovanie stránky 0.076 sekund